Daily Hugot #3 Tutok lang sa Ginoo, “Fix your Eyes on Jesus.”

Hebrew 12:2: Itutok ta atung mata kang Jesus nga mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtoo, nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantus sa krus, sa walay pagsapayan sa pagkamakauulaw niini, ug karon nagalingkod siya diha sa too sa trono sa Dios.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *